PSALM 136

Hodu la'HASHEM (ADONAI) ki tov, ki le'olam chasdo

Hodu la'HASHEM (ADONAI) ki tov, ki le'olam chasdo

Hodu, hodu, hodu, hodu, hodu, la'HASHEM (ADONAI) ki tov

Hodu, hodu, hodu, hodu, hodu, la'HASHEM (ADONAI) ki tov

Hodu la'Elohei ha'Elohim, ki le'olam chasdo

Hodu la'Elohei ha'Elohim, ki le'olam chasdo

Hodu la'Adonei ha'Adonim, ki le'olam chasdo

Hodu la'Adonei ha'Adonim, ki le'olam chasdo

Hodu, hodu, hodu, hodu, hodu, la'HASHEM (ADONAI) ki tov

Hodu, hodu, hodu, hodu, hodu, la’HASHEM (ADONAI) ki tov

Give thanks to the LORD our G-d, His mercy endures forever

Give thanks to the LORD and praise His Name, give thanks to the LORD, He is

good

Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks to the LORD, He is

good

Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks to the LORD, He is

good