Torah Mosheh 1:

Beresheet / בראשית

Genesis Chapter 12

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

Go to Index page

Counter

Parashah 3: Lekh L'kha (Get yourself out) 12:1-17:27

1st Portion | 2nd Portion | 3rd Portion | 4th Portion | 5th Portion | 6th Portion | 7th Portion | Complete Reading

The 5 letter of Geulah found in following chapter   L m  n   p x

Beresheet  Avraham L 12:1; Yitzchak m 26:16; Yaakov n 32:12  Mosheh p Shemot 3:16; Zecharyah x 6:12

12:1(i) ויאמר יהוה אל־אברם לך־לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל־הארץ אשׁר אראך׃
Va yomer YHWH el-Avram lekh-le kha me’artzekha umimoladtekha umibeit avikha el-ha eretz asher ar’eka:
Now YHWH said to Avram, "Get yourself out of your country, away from your kinsmen and away from your father's house, and go to the land that I will show you.
12:2 ואעשׂך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שׁמך והיה ברכה׃
ve e’eskha legoy gadol va’avarekhkha vaagadlah shemekha veheyeh berakha:
I will make of you a great nation, I will bless you, and I will make your name great; and you are to be a blessing.
12:3 ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משׁפחת האדמה׃
va‘avarkha mevarakheikha umekalelkha a’or venivrekhu vekha kol mishpekhot ha adamah:
I will bless those who bless you, but I will curse anyone who curses you; and by you all the families of the earth will be blessed."

12:4 וילך אברם כאשׁר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן־חמשׁ שׁנים ושׁבעים שׁנה בצאתו מחרן׃
Vayelekh Avram ka’asher diber elav YHWH vayelekh ito Lot ve Avram ben-chamesh shanim veshivim shana betzeto mekharan:
So Avram departed as YHWH had spoken to him, and Lot went with him. And Avram was seventy-five years old when he departed from Haran.

12:5 ויקח אברם את־שׂרי אשׁתו ואת־לוט בן־אחיו ואת־כל־רכושׁם אשׁר
Vayikakh Avram et-Sarai ishto veet-Lot ben-achiv ve’et-kol-rekhusham asher rakhashu ve’et-hanefesh asher-asu veCharan vayetzeh u’lalekhet artzah Kena’an vayavo’u artzah Kena’an:

Avram took his wife Sarai, his brother's son Lot, and all their possessions which they had accumulated, as well as the people they had acquired in Haran; then they set out for the land of Kena'an and entered the land of Kena'an.

12:6 ויעבר אברם בארץ עד מקום שׁכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ׃
Vayaavor Avram baeretz ad mekom Shekhem ad elon Moreh vehaknaani az baeretz:

Avram passed through the land to the place of Shechem, as far as the terebinth tree of Moreh. And the Kena'ani were then in the land.

12:7 וירא יהוה אל־אברם ויאמר לזרעך אתן את־הארץ הזאת ויבן שׁם מזבח ליהוה הנראה אליו׃

Vayera YHWH el-Avram va yomer lezarakha eten et-ha eretz hazot vayiven sham mizbeakh la YHWH ha nireh elav:
YHWH appeared to Avram and said, "To your descendants I will give this land." So he built an altar there to YHWH , who had appeared to him.

12:8 ויעתק משׁם ההרה מקדם לבית־אל ויט אהלה בית־אל מים והעי מקדם ויבן־שׁם מזבח ליהוה ויקרא בשׁם יהוה׃
Vayatek misham haharah mikedem leBeit-El vayet aholoh Beit-el miyam ve ha Ai mikedem vayiven-sham mizbeakh la YHWH vayikra be Shem YHWH
He left that place, went to the hill east of Beit-El and pitched his tent. With Beit-El to the west and 'Ai to the east, he built an altar there and called on the Name of YHWH

12:9  ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה׃
Vayisa Avram halokh venasoa haNegvah
Then Avram travelled on, continuing toward the Negev.

12:10 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שׁם כי־כבד הרעב בארץ׃
Vayehi ra’av baeretz vayered Avram Mitzraimah lagur sham ki-chaved hara’av baeretz:
But there was a famine in the land, so Avram went down into Mitzrayim to stay there, because the famine in the land was severe

12:11 ויהי כאשׁר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל־שׂרי אשׁתו הנה־נא ידעתי כי אשׁה יפת־מראה את׃
Vayehi ka’asher hikriv lavo mitzraimah vayomer el-Sarai ishto hineh-na yadati ki ishah yefat-mar’e at:
When he came close to Egypt and was about to enter, he said to Sarai his wife, "Here now, I know that you are a good-looking woman;

12:12 והיה כי־יראו אתך המצרים ואמרו אשׁתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו׃
Vehayah ki-yir’u otakh haMitzrim veamru ishto zot vehargu oti ve’otakh yekhayu:
And it will come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they will say: This is his wife; and they will kill me, but thee they will keep alive.

12:13 אמרי־נא אחתי את למען ייטב־לי בעבורך וחיתה נפשׁי בגללך׃
Imri-na akhoti at lema’an yitav-li va’avurekh vekhaitah nafshi biglalekh:
Please say that you are my sister, so that it will go well with me for your sake, and so that I will stay alive because of you."

12:14 (ii) ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את־האשׁה כי־יפה הוא מאד׃
Vayehi kevo Avram Mitzraimah vayiru haMitzrim et-ha’isha ki-yafah hiv meod:
When Avram entered Egypt, the Egyptians did notice that the woman was very beautiful.

12:15 ויראו אתה שׂרי פרעה ויהללו אתה אל־פרעה ותקח האשׁה בית פרעה׃
Vayiru ota Sarei Paroh vayehalalu ota el-Paroh vatukakh haishah Beit Paroh:
Pharaoh's princes saw her and commended her to Pharaoh, so the woman was taken into Pharaoh's house.

12:16 ולאברם היטיב בעבורה ויהי־לו צאן־ובקר וחמרים ועבדים ושׁפחת ואתנת וגמלים׃
Ule Avram heitiv ba’avurah vayehi-lo Tzon-uvakar vakhamorim vaavadim ushefakhot vaatonot ugemalim:
He treated Avram well for her sake, giving him sheep, cattle, male and female donkeys, male and female slaves, and camels.

12:17 וינגע יהוה את־פרעה נגעים גדלים ואת־ביתו על־דבר שׂרי אשׁת אברם׃
Vayenaga YHWH et-Paroh negaim gedolim veet-beito al-devar Sarai eshet Avram:
But YHWH inflicted great plagues on Pharaoh and his household because of Sarai Avram's wife.

12:18 ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה־זאת עשׂית לי למה לא־הגדת לי כי אשׁתך הוא׃
Vayikra Par’oh le-Avram vayomer ma-zot asita li lamah lo-higadta li ki ishtekha hiv:
Pharaoh called Avram and said, "What is this that you have done to me? Why didn't you tell me that she was your wife?

12:19 למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשׁה ועתה הנה אשׁתך קח ולך׃
Lamah amarta achoti hiv vaekakh ota li leishah “Veatah hineh ishtekha kakh valekh!”:
Why did you say, 'She is my sister,' so that I took her to be my own wife? Now therefore, here is your wife! Take her, and go away!"

12:20 ויצו עליו פרעה אנשׁים וישׁלחו אתו ואת־אשׁתו ואת־כל־אשׁר־לו׃
Vayetzav alav Paroh Anashim vayeshalkhu oto ve’et-ishto ve’et-kol-asher-lo:
So Pharaoh gave orders concerning him to his men, and they sent him on his way with his wife and everything he had.


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

Go to Index page

Profile of Avraham

The Shield of Avraham

"Lekh Lekha" --"Go for yourself". Rashi comments: "For your benefit." "suit yourself" In the last of the ten tests Hashem again commands "And go for yourself to the land of Moriah." Hashem's message to Abraham is that He has no doubts as to the outcome of the trial. The trial is needed for the benefit of the human being. From this Chapter Avraham was first to be call Hebrew the cross over one. Abraham in Egypt foreshadows the slavery of the Jews.

Avraham's biographic are:

1. His call by Hashem in Aram Naharayim (Acts7:2, 3).

2. His journey to Haran, then to Kenaan (Acts 7: 4).

3. Hashem's promise of the land to Avraham, though the patriarch himself was not given any of it—as was proved by his purchase of the cave of Machpelah as a burial place (v. 5). The fulfillment of that promise is still future (Hebrews 11:13-40).

4. Hashem's prediction of Yisrael's bondage in Mitzrayim and of eventual deliverance (vv. 6, 7). Both parts of this prediction were accomplished by men who had been rejected by the nation: Yosef (vv. 9-19); Moshe (vv. 20-36). The four hundred years mentioned in verse 6 and in Beresheet 15:13 refer to the time when the Jewish people were afflicted in Mitzrayim. The four hundred and thirty years cited in Shemot 12:40 and Galates 3:17 cover the period from the arrival of Ya'akov and his family in Mitzrayim to the Exodus and the giving of the Torah. The Yisraelites were not persecuted during their first thirty years in Mitzrayim; in fact, they were treated quite royally.

Even ye Avraham believed Elohim, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Avraham. and the Scripture foreseeing that Elohim would justify the goyim through faith, proclaimed the goodnews unto Avraham saying "In thee all nations be blessed" So then they which be of faith are blessed with faithful Avraham Galatians 3:6-8

Yochanan 8:56 Your father Avraham rejoiced to see My day, and he saw it and was glad."

Act 7:2 And he said, "Brethren and fathers, listen: The Elohim of glory appeared to our father Avraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran,

Act 7:5  And Elohim gave him no inheritance in it, not even enough to set his foot on. But even when Avraham had no child, He promised to give it to him for a possession, and to his descendants after him.

Romaios 4:1  What then shall we say that Avraham our father has found according to the flesh?

Romaios 4:2  For if Avraham was justified by works, he has something to boast about, but not before Elohim.

Romaios 4:9  Does this blessedness then come upon the circumcised only, or upon the uncircumcised also? For we say that faith was accounted to Avraham for righteousness.

Romaios 4:12  and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also walk in the steps of the faith which our father Avraham had while still uncircumcised.

Romaios4:16  Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the Torah, but also to those who are of the faith of Avraham, who is the father of us all

Galates 3:7  Therefore know that only those who are of faith are benai Avraham.

Galates 3:8  And the Scripture, foreseeing that Elohim would justify the Goyim (Ger Toshav) by faith, proclaimed the good news to Avraham beforehand, saying, "In you all the nations shall be blessed."

Galates 3:9  So then those who are of faith are blessed with believing Avraham.

Galates 3:14  that the blessing of Avraham might come upon the Goyim (Ger Toshav) in Mashiach Yeshua, that we might receive the promise of the Ruach through faith.

Galates 3:29 And if you are Mashiach's, then you are Avraham's seed, and heirs according to the promise.

Hebrews 7:1  For this Malki Tzedek  melekh  Shalem, kohen EL ELYON  (Most High Elohim), who met Avraham returning from the slaughter of the kings and blessed him,

Hebrews 7:2  to whom also Avraham gave a tenth part of all, first being translated "king of righteousness," and then also melekh Shalem, meaning "melekh Shalom,"

Hebrews 7:4  Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Avraham gave a tenth of the spoils.

Hebrews 7:5  And indeed those who are of benai Levi, who receive kehunah (priesthood), have a commandment to receive tithes from the people according to the Torah, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Avraham;

Hebrews 7:6  but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Avraham and blessed him who had the promises.

Hebrews 7:9  Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Avraham, so to speak,

Heb 7:19 For the Torah brought nothing to shleimut (perfection); on the other hand, there is the mavo (introduction) of a tikvah tovah yoter (a better hope) through which we draw near to Hashem.

Hebrews 11:8  By faith Avraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going.

Hebrews 11:17  By faith Avraham, when he was tested, offered up Yitzchak, and he who had received the promises offered up his only begotten son,

Yaakov 2:21  Was not Avraham our father justified by works when he offered Yitzchak his son on the altar?

Yaakov 2:23  And the Scripture was fulfilled which says, "AVRAHAM BELIEVED ELOHIM, AND IT WAS ACCOUNTED TO HIM FOR RIGHTEOUSNESS." And he was called the friend of Elohim.